Omluvenky

Omluvenky do omluvných listů či žákovských knížek pro žádnou ze škol nevystavujeme.

Omlouváme pouze neschopnost žáka účastnit se tělesné výchovy. V případě absence z důvodu nemoci můžeme rodičům pouze předat lékařskou zprávu, kterou mohou dle svého uvážení přidat k jejich omluvence.

 

Bližší informace viz Metodický pokyn MŠMT a vyjádření právníka ČLK:

 

Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka. Dle citovaného zákona může být tato povinnost upravena školním řádem. Platná právní úprava nestanoví lékařům povinnost potvrzovat žákům omluvné listy, dávat na ně razítka apod. Pro úplnost je nutno konstatovat, že tuto povinnost nemůže závazně lékaři stanovit ani školní řád, který škola vydává v rámci zákonného zmocnění.

Lékař nemůže informace o zdravotním stavu žáka poskytnout s ohledem na povinnou mlčenlivost dle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách, v platném znění, a taktéž školské zařízení nepatří mezi subjekty, které jsou oprávněny nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta bez jeho souhlasu dle ustanovení § 65 citovaného zákona. Doplňujeme tuto informaci z důvodu, že jsem se již setkal s případy, kdy školy po ošetřujícím lékaři žáka požadovaly dokonce zprávu s uvedením důvodu ošetření a nepřítomnosti žáka ve škole. Závazné stanovisko, jehož obsahem by bylo stanovení postupu při vyplňování omluvných listů žákům, nevydala ani Česká lékařská komora. Nicméně lze odkázat na metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, jež je určitým kompromisem mezi zástupci praktických lékařů pro děti a dorost a Ministerstvem školství ČR. Metodický pokyn není právně závazný, nicméně stanoví doporučující pravidla v souladu s těmito zásadami.

Za omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič. Lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech, nicméně tímto problémem již nemůže být zatěžován ošetřující lékař, věc by se měla řešit adekvátní dohodou mezi zákonnými zástupci dětí a vedením školy.

1.11.2015 JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře České lékařské komory

 

Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon
č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka. Platná právní úprava nestanoví lékařům povinnost potvrzovat žákům omluvné listy, dávat na ně razítka apod., tuto povinnost nemůže závazně lékaři stanovit ani školní řád, který škola vydává v rámci zákonného zmocnění.

Lékař nemůže informace o zdravotním stavu žáka poskytnout s ohledem na povinnou mlčenlivost dle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.

Za omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce - rodič.

Lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech, nicméně tímto problémem již nemůže být zatěžován ošetřující lékař, věc by se měla řešit adekvátní dohodou mezi zákonnými zástupci dětí a vedením školy.

1.11.2015 JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře České lékařské komoryVíce zde: https://www.mudreimova.cz/formulare-ke-stazeni/
Top